Ordlista

Vad betyder alla ord?

Längst ner på sidan hittar du ett dokument med ordlistan och förklarande bilder.

Transmission synligt ljus (VLT)

Anges i procent och är den mängd synligt ljus som passerar genom laminatet. Ett lägre VLT-värde
ger bättre bländskydd, medan högre VLT-värden är att föredra för att bevara genomsläppligheten av
naturligt ljus.

Reflektion synligt ljus (VLR)
Uttryckt i procent den mängd synligt ljus som reflekteras av laminatet. Ett högt VLR-värde ger bättre
skydd mot solreflexer. Filmer med högre VLR-värden reflekterar mer ljus och har en mörkare toning.

Emission (E)
Anger en ytas förmåga att absorbera eller
reflektera strålningsenergi. Ju lägre emission,
desto bättre isoleringsförmåga och förmåga att
lagra värme har materialet. När det gäller glas
som är försett med fönsterfilm är emission ett
uttryck för den mängd värme som strålar
tillbaka in i rummet. För att minimera
värmeförlust är låga emissionsvärden att
föredra.

UV-värde
Ett värde som visar graden av
värmetransmission i filmen med hänsyn till
skillnaderna mellan inomhus- och
utomhustemperaturen. Ju lägre UV-värde,
desto lägre värmetransmission. Ett så lågt
värde som möjligt är önskvärt för bästa effekt.

Total solenergireduktion (TSER)
Andelen solenergi (värme) som
fönsterfilmen/glassystemet avvisar. Ju högre
värde, desto mer solenergivärme reduceras

Lågemitterande (LE)
Lågemitterande (LE) ytbeläggningar för fönster
är speciellt utformade för att minska
energiförlusterna. Ju lägre emissionsgrad
desto bättre är ytbeläggningens isolerande
egenskaper.

Solenergiabsorption
Anges i procent och är den mängd solenergi
(synligt, infrarött och ultraviolett ljus) som
absorberas av ytbeläggningen. När solljuset
träffar glaset transmitteras antingen solenergin
genom glaset, absorberas eller reflekteras
bort. Graden av absorption uttrycks i procent
och beror på vilken typ av glas och fönsterfilm
det handlar om. Absorptionen är alltså den
mängd solenergi som glaset och filmen lagrar.

Reflektion (R)
Den mängd solenergi (synligt, infrarött och
ultraviolett ljus) som reflekteras bort av
ytmaterialet. När solens strålar träffar glaset
antingen transmitteras, absorberas eller
reflekteras energin av glaset. Typen av
fönsterglas och fönsterfilm ger olika resultat på
reflektionsförmågan. Reflektionsförmågan
anges i procent och är den mängd solenergi
som glaset och filmen reflekterar bort. För
maximal värmereduktion bör fönsterfilmen ha
ett högt reflektionsvärde.

Solenergi
Består av tre olika former av ljus: synligt
(reflektion), infrarött (värme) och ultraviolett
(blekning och hälsorisker). De olika typerna av
ljus skiljer sig från varandra bland annat
genom att de har olika våglängder.r
fönsterfilmen ha ett högt reflektionsvärde.

Är du intresserad? Kontakta oss idag!

Dokument för nedladdning

Ordlista